Vad är mobbning?

Det första du bör ha i åtanke i tal om vad mobbning innebär, är att bara den som känner sig utsatt har rätten att definiera om personen är mobbad eller inte. Det är den egna upplevelsen som spelar roll och den kan ingen ta ifrån den som känner sig kränkt. Många gånger är det så att eleven som är taskig mot någon annan på skolan, skyller ifrån sig och nekar till att överhuvudtaget betett sig illa. När hackkycklingen då får höra det här börjar den grubbla över om de egna upplevelserna stämmer eller inte.

Kanske inbillar sig personen bara att den är mobbad, eller så är bilden trots allt inte lika allvarlig som den målats upp? Dessa frågor ska aldrig behöva finnas, den utsatte ska alltid litas på. Och Som lärare måste du förstå att den som känner sig som en hackkyckling skulle absolut inte se sig som en, om det inte vore för att utsattheten verkligen existerade.

Mobbning grundar sig i frågan om makt. Det är ett upprepande och oacceptabelt beteende som många gånger sträcker sig över en längre period. Men så behöver inte vara fallet, för det kan ske likväl under en kortare tid. Den som mobbar använder sig av sin makt. Det kan till exempel innefatta fysisk aktivitet, att personen sprider pinsam information, eller är populär och vill hävda sig själv inför kompisarna. Samtidigt kan kränkningar förekomma genom hot, ryktesspridning, verbala ned- värderingar eller att man avsiktligt fryser ut någon från en grupp.

Det sistnämnda kan jag utan och innantill, det har jag femton års erfarenheter av.

Många elever vill inte att mobbning ska existera, men oftast vet de inte vad de ska göra för att motverka det. Det är viktigt att alla former av kränkningar tas på allvar och att skolor, föräldrar och elever samarbetar för att vi ska kunna försäkra oss om att alla förstår att mobbning inte är acceptabelt – någonsin.

Här är de vanligaste typerna av mobbning:

  • Verbala kränkningar. Som sker antingen muntligt eller skriftligt. Det kan exempelvis handla om att man trycker ner någon på grund av personens etniska bakgrund, utseende, familjesitua- tioner eller klädval.
  • Fysisk våld. Där man bland annat kan bli utsatt för slag, att bli spottad på eller knuffad in i en vägg. Till den här punkten kan också misshandel och hot om våld inräknas.
  • Sexuella trakasserier. Där någon ovälkommet tafsar, säger något förnedrande om ens sexuella läggning eller kön.
  • Diskriminering och ursprungsdiskriminering. Där man behandlar människor olika på grund av deras identitet.
  • Relationell mobbning. Syftar till att en elev blir exkluderad ur gemenskapen, utfryst och att man snackar skit eller sprider rykten om personen.
  • Nätmobbning. Sker online via sociala medier på internet, via mobiltelefon eller annan digital plattform.

De här punkterna är bara några av de mobbningstyper som förekommer i dag. De är alla översiktligt beskrivna, men finns att läsa mer om längre fram i boken. Glöm inte att all mobbning är allvarlig, oavsett i vilken form den utförs i. Och att elever utgör ett sådant här illa beteende, mot en person eller grupp, grundar sig mestadel i att de vill orsaka skada hos offret.