Att vara lärare innebär så mycket mer än att bara dela sin kunskap

Det krävs mycket av en person som är lärare, för det är just det, yrket innebär inte bara att du delar med dig av dina kunskaper till eleverna. Nej, med jobbet följer mycket mer än så. Det räcker inte att hålla i lektioner om andra världskriget eller nomadfolket, som undervisare har du fler arbetsuppgifter, och de slutar inte vid en genomgång av den amerikanska revolutionen. Tvärtom, det är vid den punkten listan börjar.

Arbetsuppgifterna är många: vara rastvakt, rätta prov och läxor, hålla lektioner, göra lektionsplanering, hålla lärarmöten och ha kvartssamtal. Det här är bara ett urplock av saker som ska göras. Fast den viktigaste punkten en lärare har som uppgift är att se till att eleverna mår bra. Ingen ska behöva gå till skolan och må dåligt eller bli mobbad.

Många skolor säger sig kunna hantera mobbning på ett bra sätt, att de följer antimobbningsplanen och att de aktivt arbetar med en likabehandlingsplan. Visst kan det vara så, absolut, och en del skolor är förmodligen väldigt duktiga på att förebygga kränkningar. Men trots att sju av tio lärare känner till att någon elev har kränkts på deras skola det senaste året, så finns det fortfarande tre stycken undervisare som inte känner till att mobbning sker. Bland skolledare, som rektorer, uppger tio procent att de inte känner till några kränkningar på sin skola. Det här är en statistik som organisationen Friends tagit fram i sin nätrapport om mobbning i skolan för 2015.

Det är väldigt viktigt att skolorna jobbar mot mobbning, men för att det ska kunna göras på bästa sätt måste alla lärare (och all annan skolpersonal) vara väl insatta, inte minst informerade om, vad mobbning egentligen är. Även om de flesta anser sig veta vad det är och hur de ska hantera det, tycks många utsatta elever ändå vara missnöjda med hur de väljer att lösa problematiken när den väl uppstår. Det kan exempelvis handla om att man bara pratar om händelsen en gång, reder ut problemet och sedan går vidare.

Som lärare måste du vara närvarande, ha förståelse, visa empati, visa att du bryr dig, förmedla trygghet och tillit. Utan de här redskapen brister förtroendet till dig från eleverna väldigt snabbt. En undervisares personlighet är väldigt avgörande i frågan hur eleven ser på dig, och ödmjukhet är en central del i hur du är. Därför är det oerhört viktigt att man faktiskt tar sig tid för att bygga upp någon form av erfarenhet kring kränkningar och dess konsekvenser, för att sedan dra nytta av kunskaperna i mobbningssituationer. Det kan man göra genom att läsa böcker inom området för ämnet, lyssna till ett föredrag eller läsa om det på internet. Ett hett tips för att hålla sig informerad är att prata med andra lärare som hanterat sådana situationer, fråga dem om tips och råd.

Skollagen – så här säger den

Det finns en skollag som gör att alla skolor i Sverige är skyldiga att aktivt arbeta mot (förebygga) och stoppa (förhindra) mobbning. Ingen elev ska alltså behöva utsättas för kränkningar i plugget. Den här lager gäller för alla skolor.

Skolorna är skyldiga att aktivt och målmedvetet jobba mot kränkande behandling, göra allt de kan för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkningar och att årligen ha en plan mot mobbning. Planen måste arbetas fram tillsammans med eleverna eftersom de ska vara engagerade i framtagningen av den. Dessutom bör den innehålla en tydlig översikt över de åtgärder som är nödvändiga för att kunna förebygga och förhindra mobbning.

När en medarbetare från skolpersonalen blir medveten om att en elev på skolan utsätts för mobbning, är denna person skyldig att direkt informera både rektor och huvudmannen, alltså den som driver skolan. Rektorn är den person som ska föra informationen vidare till huvudmannen. Skollagen säger också att ingen vuxen får kränka en elev, att det är lärarnas uppgift att skapa en trygg skolmiljö. Det här redovisas i skollagens kapitel sex, enligt barn och elevombudet.